นิสิตมน.จัดทำ ประชาเสวนา Green University

           สื่บเนื่องจากได้มีนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามขัยขี่รถจักรยายนยนต์ ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ได้รวมจัด ประชาเสวนา Green University ในเรื่องนี้โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย มารับฟัง โดยคณะผู้นำนิสิต กำลังดำเนินการสรุปเพื่อนำประเด็นความคิดเห็นที่ได้จากการเสวนาเข้าร่วมประชุมกับคณะบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นี้