มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกตรวจเยี่ยมนิสิต กยศ.ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

           เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้รับผิดชอบด้านงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. อาทิ บุคลากรกองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตของคณะต่าง ๆ ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตที่กู้เงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 ในเขตพื้นอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลก
           สำหรับโครงการ ฯ นี้ มหาวิทยาลัยออกตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกปี โดยเปลี่ยนเปลี่ยน หมุนเวียน ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นภูมิลำเนาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ทราบความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุน ฯ และเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับนิสิต รวมถึงเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุน ฯ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง มหาวิทยาลัย กับผู้ปกครอง สำหรับการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ สามารถเยี่ยมบ้านนิสิต กยศ.ได้กว่า 60 หลังคาเรือน