เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน จัดโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

           เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแกนนำ จัดนิสิต นักศึกษา กว่า 50 ชีวิต เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ วันที่ 14 - 21 มิถุนายน 2558 ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 คืน 8 วัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาการปลูกเห็ดเศรษฐกิจ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งนี้หลังจากเรียนรู้และศึกษางานแล้ว ช่วงเย็นของแต่ละวันนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้สรุปละประมวลผลการเรียนรู้ในแต่ละวันพร้อมทำรายงานประเมินผล
ทั้งนี้ การเข้าโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องการฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎร การพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้น เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชดำริ และหลักการทรงงานของพระองค์สู่นิสิต นักศึกษา อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้จัดโครงการช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร นิสิต นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1210 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
[ 1  2  3 ]

ด้านเกษตร
ถอดบทเรียน


ฝายกั้นน้ำ

[ 1  2  3 ]