ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายจันทร์ดี ปัญญาถา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกิจการนิสิต นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๕ คน ได้แก่๑. นายปภาวิชญ์ วัฒนไพรสานท์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ๒. นางสาวณัฐธิดา สุปิรัยธร นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ๓. นายยงยศ แก้วบุญมา นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ ๔. นายพีรพงศ์ ยาทา นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ๕. นางสาวศิริกานดา ดำเพ็ชร นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี จากทั่วราชอาณาจักร โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนโดยทั่วไป เป็นการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมของเยาวชน เป็นกำลังใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาตลอดไป อันจักเป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร