ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายและเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2558

           เมื่อวันที่ 2-7 มิถุนายน 25558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายและเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2558 โดยมีนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ และสถาบันการศึกษาภาคใต้ จากจังหวัดยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยผู้เข้าได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์” โดย ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร “มนต์เสน่ห์เมืองสองแคว” โดย รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากนั้นเดินทางไปยังอุทยานภูหินร่องกล้า “ดินแดนประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม Walk Rally ฟังการบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมชุมชนม้ง” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน โดยคุณอนวัช มีเคลือบ
            ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นนโยบาย และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ส.กอ.เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษามีทัศนคติที่ดี ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ]
5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ]