โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมี ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. นำผู้บริหารกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต ไปศึกษาดูงานแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุข ของทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรยติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้มีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานของกองกิจการนิสิต ณ โรงแรงพัทยาปาร์ค จ.ชลบุรี