กยศ. จับมือ ม.นเรศวร รุดหน้าเป็นต้นแบบในการสร้างความรับผิดชอบทางการเงินให้แก่บุคลากร

           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมิอกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรนายจ้างในการส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรที่เป้นผู้กู้ยืม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเสลา 1 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ, รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผจก.กองทุนฯ ตัวแทนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน
           ทั้งนี้ ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผจก.กองทุนฯ ได้เปิดเผยว่า "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึฟกษาและมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยเป็นต้นแบบในการกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้โอกาสรุ่นน้องได้เรียนต่อ ตลอดจนชำระหนี้คืนกองทุนอย่างเป็นรุปธรรม อีกทั้ง ยังร่วมมือกันขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินโดยส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและจิตอาสา รณรงค์ให้ผู้กู้ยืมเงินให้ชำระเงินคืนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรถือเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ดำเนินการหักเงินเดือนบุคลากรที่เป็นหนี้ กยศ. และทาง กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสร้างวจิตสำนึกให้แก่ผู้กู้เก่าและผู้กู้รายใหม่มากมาย อาทิเช่น การให้นิสิตเขียนจดหมายถึงพี่ๆศิษย์เก่าที่ค้างชำระหนี้ให้ชำระหนี้ กยศ. เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกับรุ่นพี่, การจัดกิจกรรมจิตอาสาในกลุ่มนิสิต และการประชาสัมพันธ์รณรงค์ชำระหนี้คืน กยศ. ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นต้นแบบองคืกรนายจ้างที่ดี ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยจิ่ง หากได้มีการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบแก่เครือข่ายสถานศึกษาอื่นๆต่อไ
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]