มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พล. เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ศูนย์ให้บริการข้อมูลนิสิต Student Services Information Desk

           เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น. ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูลสงคราม พิษณุโลก ให้เกียรติเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการและแนะแนว โดยเฉพาะศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต Student Services Information Desk นำโดยผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร