โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ

           เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และพัฒนาทักษะด้านกีฬา และนันทนาการให้กับเยาวชน โดยมีโรงเรียนรอบชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรม อาทิ โรงเรียนวัดคุ้งวารี อัมพันอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ม.พิษณุโลก มทร.ล้านนาตาก โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดศรีรัตนราม โรงเรียนวัดยางเอน ประชานุเคราะห์ ม.นเรศวร ม.เจ้าพระยา โดยแบ่งประเภทกีฬา และนันทนาการ ดังนี้ กีฬาฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปัคตระกร้อ อบรมแดนเซอร์ และร้องเพลง และในวันปิดการอบรม ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีการจัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 18 -19 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ และสนามกีฬาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]