โครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 กองกิจการนิสิต ร่วมกับชมรมวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดฝึกอบรมในโครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2558 โดยมี ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาท ขอให้เป็นคนเก่งทั้งด้านดนตรีที่นิสิตมีพรสวรรค์ และด้านวิชาการ และความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีต่อไป ซึ่งในการจัดค่ายครั้งนี้ มีวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่
1.ด้านดนตรี อาจารย์พลธรายุทธ์ ทิพยุทธ จากวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ด้านขับร้อง อาจารย์วรนุช กาญจรูญ จากสถาบันดนตรี KPN Central และอาจารย์สอนขับร้อง มหาวิทยาลัยเกริก
3.ด้าน DANCER อาจารย์พรัตน์ ลาไม้ ผู้ออกแบบโชว์บริษัททิพฟานีโชว์ และวงดนตรีลูกทุ่งระเบียบวาทศิลป์
ได้รับความสนใจในการเข้าร่วมโครงการนี้จากนิสิตใหม่จำนวน 24 คน และนิสิตปัจจุบัน จำนวน 31 คน ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]