จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

           เมื่อวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่ง ว่าที่ ร.อ.ชยาศิษย์ คำสายพรม นักวิชาการศึกษา เข้าอบรมหลักสูตร "พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ" (สารวัตรนักเรียนเดิม) โดยรองศาสตราจารย์ นพ. รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาหนึ่งในสังคม ส่งผลกระทบใน ด้านสุขภาพของผู้เป็นมารดาและทารก ด้านเศรษฐกิจจากปัญหาความยากจน การสูญเสียโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพตลอดจนด้านสังคมจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและปัญหาการทอดทิ้งเด็ก จากรายงานสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศแถบอาเซียน ซึ่งมีสถานการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมคิดเป็นร้อยละ 80 ของวัยรุ่นทั้งหมดสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่าในปี 2557 จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีทั้งสิ้น 29,501 คน ประชากรหญิงวัยรุ่นที่มีจัดสวนการคลอดบุตรเป็นอันดับ 1 คือ อำเภอเมือง รองลงมาคืออำเภอนครไทย อำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ ตามลำดับ ปัจจัยที่ส่งผล ให้วัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายด้าน เช่นสถาบันครอบครัว การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น การนำเรื่องเพศมานำเสนอผ่านสื่อต่างๆ จำนวนมากทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย การอยู่หอพักตามลำพังไม่มีผู้ปกครองดูแล ทำให้มีโอกาสที่จะพักอยู่กับผู้ชายเพียงลำพัง รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของจังหวัดพิษณุโลก จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการป้องกั