ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

           วันนี้ (4 สิงหาคม 2558 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุพรรณกัลยา 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ.2558 กำหนดระยะ 300 เมตร และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ความสำคัญคือห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยที่ประชุมมีมติให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดและพิจารณาบริเวณใกล้เคียงตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา โดยใช้เขตรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษาและให้ประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อกำหนดขอบเขตบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเด็ดขาด ในครั้งนี้ มีตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นชุดจัดระเบียบสังคม ทั้งนี้ หากแต่ละสถานศึกษากำหนดพื้นที่โซนนิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ และดำเนินการควบคุม กวดขันต่อไป