ร่วมใจทำความสะอาดมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

           นิสิตจิตอาสาร่วมกันจัดกิจรรม โครงการนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจทำความสะอาดมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดมหาวิทยาลัยนเรศวร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คน