เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และอาจารย์วุฒิชัย จริยะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว และผู้ประสานงานด้านทุนการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 31 และเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 8 คน เข้ารับการตรวจเยี่ยม ประจำ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการศึกษาของนักเรียนทุนฯ
1  2  3 ]

 

 
1  2  3 ]