พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 และมีพิธีมอบรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นด้านดังนี้
1. ประเภทนิสิตยอดเยี่ยม
นิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 37 คน
นิสิตยอดเยี่ยมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน 1 คน
นิสิตยอดเยี่ยมด้านส่งเสริมสุขภาพ และกีฬา จำนวน 3 คน
นิสิตยอดเยี่ยมด้านความประพฤติ จำนวน 3 คน
2. ประเภทนิสิตที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 137 คน
3. ประเภทที่ปรึกษาผลงานนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 49 คน
4. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 17 คน
จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาทกับนิสิต ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร