โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.(ประธานกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง) เป็นประธานประชุมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" โดยเป็นโครงการร่วมระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะมีลักษณะดำเนินการหาบุคคลต้นแบบ โดยมีผู้บริหารด้านกิจการนิสิต นักศึกษา ตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 17 แห่ง มาเป็นคณะกรรมการในการคัดสรร ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร