มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมตักบาตรต้อนรับนิสิตใหม่ เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีตักบาตรต้อนรับนิสิตใหม่ เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 500 รูป มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตใหม่รวมถึงนิสิตรุ่นพี่ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี เป็นมาก
           ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ฝึกฝนการเป็นผู้ให้ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา บิดา ผู้มีพระคุณ