ผู้บริหารฯ พบทัพนักกีฬาม.นเรศวร

           เนื่องด้วยทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง และรอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีนั้น เพื่อเป็นเป็นการสร้างกำลังใจให้แก่นักกีฬาฯ ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูปะชีวิน ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ, ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ, ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิฯ, คุณสมพิศ ทองสุก ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ, คุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต, คุณธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรม, อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพบปะ พุดคุย ให้กำลังใจแก่นักกีฬาทั้ง 16 ชนิดกีฬา ที่จะเข้าร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันดังกล่าวฯ ทั้งนี้ นพ.พิรุณ ตั้งศรีพงศ์ อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้ร่วมพูดคุยและให้คำปรึกษาแก่ทัพนักกีฬาเกี่ยวกับการดูแลร่างกายก่อนและหลังฝึกซ้อม เพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมและแข่งขันอีกด้วย.......ทัพหน้าไปออกรบเพื่อชิงชัย
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]