การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

           เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 โดยมีตัวแทนคณะกรรมการกิจการนิสิต รองคณบดีด้านกิจการนิสิต และตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการนี้ ประธานได้กล่าวขอบคุณ และมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ที่ได้เกีษยณอายุราชการ จากนั้นได้มีการประชุมหารื้อในเรื่องกิจการนิสิตต่อไป ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร