นิสิตจิตอาสาคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

           เมื่อวันที่ 12 ตุลาาคม 2558 นิสิตจิตอาสาคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าพบ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี พร้อม ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้จากการเก็บ คัดแยะขยะรีไซเคิล และจำหน่ายให้กับบริษัทวงษ์พาณิช จำกัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีแกนนำจิตอาสาคัดแยกขยะ จำนวน 30 คน และสมาชิกคัดแยกขยะกว่า 300 คน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร