ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมเสลา 5 สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร