โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ีเป็นเลิศในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา Best practices : Anty Drug In University ประจำปีงบประมาณ 2558

           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมสมาชิกเครือข่าย 16 สถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติ เป็นเลิศในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา Best practices : Anty Drug In University ประจำปีงบประมาณ 2558 เปิดเวทีคุณภาพ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาาบันอุดมศึกษา และนำไปจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ต่อไป ได้จัดดำเนินการในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.จีรวัฒน์ วีรังกร คณะกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สกอ. ,คุณกิตติชัย เหลืองกำจร ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ และอำนวยการสำนักคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาค 6, คุณสมัชชา สายวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาค 6 และคุณณัชชา ญาณฐิตวัฒนา ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา