เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน จัดโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

           เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแกนนำ จัดนิสิต นักศึกษา กว่า 50 ชีวิต เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ วันที่ 11-18 กรกฏาคม 2558 ที่ ศูนย์พัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งนี้หลังจากเรียนรู้และศึกษางานแล้ว ช่วงเย็นของแต่ละวันนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้สรุปละประมวลผลการเรียนรู้ในแต่ละวันพร้อมทำรายงานประเมินผล