มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง สืบสานงานพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันเครือข่าย ได้จัดโครงการ เครือข่ายสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง สืบสานงานพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน พื้นที่โครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเกษตรตัวอย่าง จังหวัดสกลนคร ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชดำริการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวพระราชดำริ ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ได้รับรู้และมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสานพระราชดำริได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ลงพื้นที่ 3คืน 4วัน เป็นการรับฟังการบรรยายพิเศษ ศึกษาดูงานฝึกอบรม เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึง ลงมือปฏิบัติ สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิต และการทำงานของผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรเครือข่ายสถาบัน ฯ จำนวน 25 ชีวิต อย่างไรก็ตาม สำหรับศูนย์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ตั้งอยู่ที่ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสกลนครไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดประมาณ ๑๓,๓๐๐ ไร่
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]