โครงการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปีที่ 2

           กลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิจารณาตัดเลือกในโครงการ ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงปัญหาสังคม สามารถนำความรู้ที่เรียนมาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ทั้งนี้กลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 8 คน ได้แก่ โดยนายกฤษณพงศ์ ทองคำ, นางสาวชนิภรณ์ ถาวร, นายธรรมรัตน์ ฤทธิเกริกไกร, นายพงษ์เดช อินเป็ง, นายพัชรพงษ์ เพ็งผจญ, นายสันติภาพ ศรีอภัย, นางสาวเสาวรส สงวนกลิ่น และนายอนุวัตร สารใจ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และมีที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย และนายไพฑูรย์ เหล่าดี ได้จัดส่งโครงการในรอบแรกและผ่านการพิจารณาเข้ารอบเป็น 1 ใน 12 ทีมทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 9-11 ต.ค. 58 ได้ไปนำเสนอ “โครงการพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชน” และได้รับคัดเลือกให้เป็น 5 ทีมสุดท้าย ซึ่งได้รับทุนการดำเนินโครงการ 50,000 บาท และได้จัดดำเนินโครงการพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างสู่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักสงฆ์บ้านน้ำตอน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งบันทึกเทปรายการโทรทัศน์และถ่ายทอดผ่านรายการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี2” ช่อง NOW26 ซึ่งจะออกอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายน2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]