งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

           มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. พร้อมรศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณาจารย์ นิสิต สาขาวิชานาฎศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มน. เข้าร่วมงานและร่วมแสดง ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี : 700 ปี สังคีต-ศิลป์แห่งสยามประเทศ” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมจุฬาฯ