ประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

           เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2558 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ว่าที่ ร.อ.ชย่าศิษย์ คำสายพรม พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 9 แห่ง ทั่วประเทศ สกอ.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 โดยเน้นการคัดกรอง ค้นหา ตรวจสอบผู้ติด ผู้เสพ ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา และติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ณ เกาะกอหญ้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี