สัมภาษณ์ทุนปตท.สผ.ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการสัมภาษณ์ทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยคุณทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัดและคุณพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการและแนะแนว กองกิจการนิสิต เป็นผู้สัมภาษณ์ จากนิสิต ที่เข้าสมัครขอรับทุนจำนวน 55 ราย คัดเลือกแล้วจะได้รับทุนจำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ณ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและจัดหางาน อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร