ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ โดยประธานฝ่ายฝึกซ้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดถึงขั้นตอน วิธีการเข้ารับ เพื่อให้ส่วนฝึกซ้อมคณะมีความเข้าใจที่ตรงกัน ณ ห้องปราบไตรจักร 53 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]