กองกิจการนิสิต เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกองหรือเทียบเท่า

           กองกิจการนิสิต เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว และบุคลากรกองกิจการนิสิต นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพต่อคณะกรรมการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558