พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ โดยกองทุนฯ ได้รับการสนันสนุนจากผู้บริจาคหลายช่องทาง อาทิ การบริจาคจากการ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากร รับบริจาคจากกิจกรรมงานต่างๆ เช่น งานรับพระราชทานปริญญาบัตร งานวันเกษตร มน., โครงการธนาคารความสุข , การ์ดแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า และผู้เกษียณ ฯลฯ ซึ่งทางกองกิจการนิสิต จะดำเนินการคัดเลือกนิสิต ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ และจำนวนนิสิตที่ได้รับทุนจากกองทุนในครั้งนี้ จำนวนทั่งสิ้น 57 คน จำนวนทุนๆ ละ 5,000 บาท ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร