ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างจิตสำนึก

            เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพร้อมรศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ (ครั้งที่ 1 ) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้ปรึกษา หาแนวทางกาดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร