พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

           เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนางสาวรุ่งระวี โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้ลงนาม และ นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โดย ศาลและเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก