ประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร

            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตแต่ละคณะ เข้าร่วมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกองกิจการินิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]