พิธีรับมอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION

           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION นำโดย Mr.Peter S. Robinson ซึ่งได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนต่อเนือง จำนวน 53 ทุน ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง จำนวนทุน 50 ทุน ณ ห้องประชุม 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]