ประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ

           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ชมรม to be number one มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมประกวดชมรม to be number one ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผุ้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเชียร์และให้ความสนับสนุน การประกวดในครั้งนี้ ณ โรมแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]