ประชุมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้งที่ 13

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เปํกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมการประชุมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13 โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจากราชอาราจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมดจำนวน 13 สถาบัน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ลาว – ไทย ครั้งที่ 13 หลังจากนั้นได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]