คัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEN Entrepreneurship Network Convention 2016 (ASENet)

           เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการสัมภาษณ์ โครงการ ASEN Entrepreneurship Network Convention 2016 (ASENet) โดยทาง University Sains Malaysia ได้เชิญให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้พัฒนาเครือข่ายทางด้านธุรกิจ ระหว่างนิสิตนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภายใต้ชื่อเครือข่ายคือ ASENet โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิต ที่จะไปเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมเสลา 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]