ทำบุญปีใหม่ กองกิจการนิสิต

           เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต โดยมีรศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีจากคณะต่างๆ อาจารย์ กองศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองประกันคุณภาพ กองกลยุทธการตลาด และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ร่วมทำบุญ รับศิล รับพร หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และอิ่มบุญทั่วกัน
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]