มอบอุปกรณ์กีฬา-หนังสือ ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

            เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.นำทีมกองกิจการนิสิต ไปมอบอุปกรณ์กีฬา-หนังสือ ให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการออกกำลังกาย และศึกษาหาความรู้ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก