กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำในศตวรรษที่ 21

           เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. รวมถึงอาจารย์ และนิสิต จากสถาบันเครือข่ายจำนวน 29 สถาบัน ที่มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำในศตวรรษที่ 21 โดยจัดขึ้นในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะกิจกรรมจะเป็นบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ อาจารย์ลลิตา จิตต์การุณ บรรยายในหัวข้อ "ทักษะภาษากับการพัฒนาตนสู่สากล" ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ บรรยายในหัวข้อ "ผู้นำ กับความสำคัญในศตวรรษที่ 21" คุณพรธิดา บุญยะโรจน์ บรรยายในหัวข้อ "จิตสาธารณะ บัณฑิตไทย คิด..ทำ..ต่อยอด..ยังยืน" และนายอนวัช มีเคลือบ บรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "นำเสนออย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจ ผู้ใหญ่ปรมมือ" ส่วนกิจกรรมอื่นๆ อย่างเช่น Walk Rally + Sight Seeing และการถอดบทเรียน ก็จะรวมอยู่ในกิจกรรมทั้งหมด ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

วันที่ 11 กพ. 59[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]