ประชุมพิจารณาหารือ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาหารือ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร