โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4

           เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ I ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักราชเลขาธิการ นำโดย นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ และ น.ส.เพ็ญศรี เสมเสริมสุข ผู้อำนวยการกองข่าว ได้จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 เป็นโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชนผ่านการลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง
ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ รายละเอียด Click ตามลิงค์
[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]