ชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด

           วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด ปี 2558 โดยมี นางสมพิศ ทองสุก ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต และนางธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรม กองกิจการนิสิต มาร่วมเปิดงานและให้โอวาทกับนิสิตแกนนำชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นกิจกรรมที่ร่วมกัน วางแผนและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นิสิต ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นพลังของแผ่นดิน ขจัดยาเสพติดให้หมดไป โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร “สร้างความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยใช้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นแรงขับเคลื่อน
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]