ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

           เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการจับสลากหมายเลขผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบไปด้วยนายกสโมสรนิสิต ประธานสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ และสมาชิกสภานิสิต โดยจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระบบ Oline ตั้งแต่วันที่ 16-18 มีนาคม 2559 ประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2559
อย่างไรก็ตาม ในส่วนตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต ฯ มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาการรับสมัครเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ นิสิตสนใจดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกิจการนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1210 หรือ ศึกษารายละเอียดและดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ WWW.SA.NU.AC.TH