ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2559

           เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2559 และพิจารณาการจัดส่งชนิดกีฬา นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 โดยมี รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูปะชีวิน เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกีฬา16 ชนิดกีฬา คณะกรรมการกีฬาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]