มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อขอรับรางวัลต่าง ๆ

           เมื่อวันที่ 25 นาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต จากคณะต่าง ๆ ได้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอรับรางวัลต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาคัดเลือกนิสิตยอดเยี่ยม , เยาวชนดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย , เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และนิสิตรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น