โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง “job Fair 2016”

           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมในการเปิดงานสัปดาห์งานของนายช่าง “job Fair 2016” โดยได้มีนายจ้างจากบริษัทต่างๆ มารับสมัครงาน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร