เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมการป้องกัน และการดูแลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร บรรยายในหัวข้อ Sport injury prevention and excercise recommendation จากนั้นช่วงบ่ายจะจะเป็นการตอบการอบรมและรวบรวมข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมการอบรม โดย นายแพทย์อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ ชั้น 3 อาคารสิรินทร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Thumbnail Image Table
DSC_0002
3/3/2559 8:57:26
Size (KB)  :  6,490 KB
DSC_0003
3/3/2559 8:57:30
Size (KB)  :  6,104 KB
DSC_0005
3/3/2559 8:58:00
Size (KB)  :  6,642 KB
DSC_0007
3/3/2559 8:58:20
Size (KB)  :  6,311 KB
DSC_0008
3/3/2559 9:03:14
Size (KB)  :  5,622 KB
DSC_0011
3/3/2559 9:03:44
Size (KB)  :  6,303 KB
DSC_0012
3/3/2559 9:03:52
Size (KB)  :  6,117 KB
DSC_0013
3/3/2559 9:04:14
Size (KB)  :  6,231 KB
DSC_0015
3/3/2559 9:11:24
Size (KB)  :  6,026 KB
DSC_0017
3/3/2559 9:17:36
Size (KB)  :  6,546 KB
DSC_0020
3/3/2559 9:17:44
Size (KB)  :  6,394 KB
DSC_0021
3/3/2559 9:17:48
Size (KB)  :  6,844 KB
DSC_0024
3/3/2559 9:18:00
Size (KB)  :  6,074 KB
DSC_0025
3/3/2559 9:18:06
Size (KB)  :  6,456 KB
DSC_0028
3/3/2559 9:18:18
Size (KB)  :  6,837 KB
DSC_0031
3/3/2559 9:18:26
Size (KB)  :  5,350 KB
DSC_0033
3/3/2559 9:18:30
Size (KB)  :  6,206 KB
DSC_0034
3/3/2559 9:18:34
Size (KB)  :  5,812 KB
DSC_0037
3/3/2559 9:18:52
Size (KB)  :  5,977 KB
DSC_0040
3/3/2559 9:19:00
Size (KB)  :  5,481 KB
DSC_0041
3/3/2559 9:19:02
Size (KB)  :  5,888 KB
DSC_0043
3/3/2559 9:19:12
Size (KB)  :  6,237 KB
DSC_0044
3/3/2559 9:19:18
Size (KB)  :  6,417 KB
DSC_0045
3/3/2559 9:19:58
Size (KB)  :  6,309 KB
DSC_0046
3/3/2559 9:20:02
Size (KB)  :  5,918 KB
DSC_0048
3/3/2559 9:20:38
Size (KB)  :  6,463 KB
DSC_0049
3/3/2559 9:20:44
Size (KB)  :  6,310 KB
DSC_0051
3/3/2559 9:21:32
Size (KB)  :  5,467 KB
Pages:     1 2