มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนการแข่งขันบุคลากรภายใน

           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้แทนจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมหารือโดยได้ข้อสรุปดังนี้ คือ การแข่งขันเน้นถึงความสามัคคี การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย สร้างมิติใหม่ทางด้านการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเชิงสุขภาพ การมีส่วนร่วมของทุกคน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดระยะเวลาการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 17 มิถุนายน 2559 จากจำนวน 17 ชนิดกีฬา อีกทั้งได้มีการพิจารณาถึงประเด็น การยกเลิกการแข่งขันประกวดกองเชียร์ เน้นให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสายวิชาการ เพิ่มระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย
           อย่างไรก็ตาม ส่วนการแบ่งสีนั้น มติที่ประชุม ให้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีเขียว ได้แก่ กลุ่มสำนักงานอธิการบดี สีแสด ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สีม่วง ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสีชมพู ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยให้มีการเวียนสีประจำกลุ่มในการแข่งขันในปีถัดไป
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]